Menu
Dravce
Obec Dravce
rozšírené vyhľadávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

VÝZVA
na predloženie ponuky na poskytnutie služieb
podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :
Názov organizácie : Obec Dravce
Sídlo organizácie : Dravce 27, 053 14 Dravce
IČO: 00329045
DIČ: 2020717633
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu : 3401097003/56000
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :
Meno a priezvisko: Peter Faltin
Č. tel.: 053/4598233
Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.1 b) zákona o VO
II. Opis
Názov predmetu zákazky : Odhŕňanie snehu a zimná údržba na miestnych komunikáciách v zimných mesiacoch 2014/2015
Druh zákazky: * služba
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
Miesto poskytnutia služby: Katastrálne územie Dravce – miestne komunikácie v správe obce Dravce
Termín poskytnutia služby: 23.12.2014 do: 31.3.2015
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je údržba miestnych cestných komunikácií v zimných
mesiacoch 2014/2015 v celkovej dĺžke 7 km Ide o odhŕňanie na pokyn starostky obce
III. Predpokladaná hodnota zákazky
Hodnota 0 – 1000,- EUR (bez DPH)
IV. Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v rozpočte.
Úhrada za predmet zákazky sa uskutoční v eurách bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a doručenej faktúry s lehotou splatnosti do 30 dní po jej prevzatí verejným obstarávateľom.
Platba bude vykonaná na základe potvrdeného potvrdenia o vykonaní prác odsúhlaseného a podpísaného verejným obstarávateľom .
Financovanie a platby sa budú realizovať v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v znení zmien a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky.
V. Podmienky účasti :
Platný doklad o oprávnení poskytovať službu /neoverená kópia/•
Kompletne vyplnená ponuka podľa bodu VIII. Obsah ponuky•
VI. Administratívne informácie
Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky sa prijímajú do 23.12.2014 do 15:00 hod. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.
Miesto predkladania ponúk
Názov organizácie : Obec Dravce
Sídlo organizácie: Dravce 27, 053 14 Dravce
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :
Meno a priezvisko: Peter Faltin
Č. tel.: 053/4598233
Jazyk ponuky
Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
VII. Kritéria vyhodnotenia ponúk
Kritérium je najnižšia• cena za prehrnutie vyhodnotená podľa bodu VIII. tejto výzvy
(bod č. 2 x bod č. 3 = výsledná cena)
Kompletná položkovitá ponuka podľa bodu VIII. Obsah ponuky• , odsekov 1. až 4.
VIII. Obsah ponuky :
Ponuková cena s položkovitým popisom ponuky, ktorá musí obsahovať:
1. Návrh času do začatia plnenia služby od telefonickej, alebo SMS výzvy starostu
obce po začatie odhŕňania.
(Čas po začatie služby od telefonickej výzvy nesmie presiahnuť 45 minút).
2. Priemerný odborný predpoklad času potrebného na odhrnutie snehu v obci Dravce v zmysle bodu II. výzvy (trvanie odhrnutia všetkých miestnych komunikácií za bežných podmienok)
3. Hodinovú sadzbu za odhrňanie ciest na pokyn starostu obce alebo
poverenej osoby (trvanie odhrnutia všetkých miestnych komunikácií za bežných podmienok) v zmysle bodu II. tejto výzvy „Stručný opis zákazky“

• Doklady a dokumenty v zmysle bodu V. výzvy
IX. Lehota viazanosti: 31.01.2015
X. Ostatné /
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a súťaž zrušiť.•
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musia byť doklady•
a dokumenty požadované podľa tejto výzvy
V ponuke budú uvedené• identifikačné údaje uchádzača (podľa bodu I.)
a návrh ponuky podľa bodu VIII. pre hodnotenie podľa kritéria v bode č. VII.
Uchádzač ( platiteľ DPH ) celkovú cenu za predmet zákazky, ktorý je opísaný v časti Opis•
(bod predmetu zákazky uvedie: cena bez DPH, sadzba DPH, výška DPH a navrhovaná
celková cena s DPH za predmet zákazky v €. Neplatca DPH uvedie - Nie som platca DPH.
• Riadne vyplnená a potvrdená zmluva o dielo ktorá je prílohou tejto výzvy
Záujemca predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne•
v zalepenej obálke označenej heslom: „ZUOP– služby – zima 2014/2015“ „ neotvárať“
Uchádzačovi nevzniká akákoľvek náhrada za náklady, doručenie a čas strávený•
s vypracovaním cenovej ponuky
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie ponuky•
Miesto a dátum zverejnenia výzvy na web stránke obce a úradnej tabuli.

v Dravciach, dňa : 18.12.2014

....................................................................
Peter Faltin
starosta obce Dravce

Dátum vloženia: 19. 12. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 12. 2014 0:00

Sviatok

Meniny má František, Edvin, Fraňo

Zajtra má meniny Viera, Blahomír, Placid, Blahomíra, Karitína, Placida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, streda 4. 10. 2023
slabý dážď 18 °C 9 °C
štvrtok 5. 10. polojasno 18/8 °C
piatok 6. 10. polojasno 17/9 °C
sobota 7. 10. zamračené 19/8 °C

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:60
TÝŽDEŇ:952
CELKOM:528124

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na