Obsah

Archív faktúr, zmluv a objednávok

Zmluvy - archiv

Zmluvy

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 21/2010, ARPROG, Partizánska 3878/86A, Poprad

Predmetom tohto dodatku č. 1 k Zmluve o stavebnom diele č. 21/2010 na zhotovenie diela " Úprava Draveckého potoka" je zmena termínu ukončenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa, dátum podpisu 11.02.2011

Dodatok 1 ARPROG Potok.doc Stiahnuté: 253x | 11.02.2011

Zmluva o poskytnutí služby Podtatranské noviny, Popradské nábrežie 17, Poprad

Uverejnenie článku - propagácia investičnej akcie "Úprava Draveckého potoka", suma 100 €, dátum podpisu 14.02.2011

Zmluva o poskyt. tlač.služby.doc Stiahnuté: 238x | 14.02.2011

Predmet podpory NFP, Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP zverejnene 21.03.2011

Dravce_Predmet podpory.pdf Stiahnuté: 276x | 21.03.2011

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava, zverejné 21.03.2011

Rozhodnutie o zmene projektu , zo dňa 28.02.2011

rozhodnutie potok.jpg Stiahnuté: 276x | 21.03.2011

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 21/2010, ARPROG, Partizánska 3878/86A, Poprad

Zmluvné strany uzavreli 15.06.2010 Zmluvu o dielo č. 21/2010, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela "Úprava Draveckého potoka",zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č. 2, dátum podpisu 14.03.2011

Dodatok č. 2 21 2010 - Úprava Draveckého potoka.doc Stiahnuté: 236x | 15.06.2010

Zmluva o dielo, STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, Bratislava

Predmetom zmluvy je vykonanie stavebných prác na základe cenovej ponuky zhotoviteľa na stavbe: Oprava miestnej komunikácie po povodni v obci Dravce, suma 19.863,95 €, dátum podpisu 18.03.2011

Dravce povodne -1.doc Stiahnuté: 310x | 18.03.2011

Dohoda č. 17/§50j/2011, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Nábrežie J.Pavla II 439/16, 058 01 Poprad

Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu SR, dátum podpisu 04.05.2011

zmluva UPSVR.doc Stiahnuté: 239x | 04.05.2011

Zmluva o dielo Ing. Ladislav Sisák, Okružná 770/78, Poprad

predmetom zmluvy o diele je vykonávať funkciu koordinátora prác v rámci projektu,suma 6.331,44 €, dátum podpisu 02.05.2011

zmluva Sisak.doc Stiahnuté: 235x | 02.05.2011

Zmluva o dielo Ing. Ján Pavlík PhD, Hradná 338, Liptovský Hrádok

predmetom tejto zmluvy o dielo je evidencia, zameranie a dokumentácia zrealizovaných vodozádržných prvkov v krajine,suma 5.940 € dátum podpisu 03.05.2011

zmluva Pavlík.doc Stiahnuté: 227x | 03.05.2011

Jozef Tomečko, Dravce 134,053 14

v rámci projektu Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 vykonávať s vlastným zemným mechanizmom vodozádržné prvky podľa pokynov garanta projektu a koordinátora projektu, dátum podpisu 09.05.2011

zmluva Jozef Tomečko.doc Stiahnuté: 234x | 09.05.2011

Zmluva o dielo Ladislav Kovalčík, Slovenská Ves 204

predmetom zmluvy o dielo je vykonávať funkciu pilčíka v projekte, suma 9.600 €, dátum podpisu 09.05.2011

zmluva Kovalčík.doc Stiahnuté: 233x | 09.05.2011

Dohoda č. 31/§52/2011/NP V -2, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Nábrežie J.Pavla II 439/16, 058 01 Poprad

predmetom je poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec, suma 1683 € dátum podpisu 19.05.2011

dohoda §52.doc Stiahnuté: 232x | 19.05.2011

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava

predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu prác realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011, suma 91.500 €, dátum podpisu 23.05.2011.

Zmluva Revitalizácia krajiny.doc Stiahnuté: 223x | 23.05.2011

Zmluva o dielo, JUTING, Vajanského 4, Prešov

predmetom zmluvy o dielo je dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Úprava koryta Draveckého potoka ", suma 5.374,08 €, dátum podpisu 04.07.2011

Zmluva o dielo JUTING.doc Stiahnuté: 227x | 04.07.2011

Dexia banka a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

predmetom tejto zmluvy je zriadenie bežného účtu pre príjem dotácií samospráv, č.ú. 3401090020/5600, dátum podpisu 27.07.2011

Dexia banka 1.doc Stiahnuté: 234x | 27.07.2011

Dexia banka a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

predmetom tejto zmluvy je zriadenie bežného účtu pre príjem dotácií samospráv č.ú 3401094021/5600, dátum podpisu 27.07.2011

Dexia banka 2.doc Stiahnuté: 224x | 27.07.2011

Dexia banka a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

predmetom tejto zmluvy je zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere B výška úveru 158 535,80 €, dátum podpisu 11.08.2011

Dexia banka zmluva o úvere.doc Stiahnuté: 227x | 11.08.2011

Jaroslav Ravinger, Rumanova 10, Liptovský Mikuláš

predmetom tejto zmluvy je zhotovenie projektovej domumentácie na rekonštrukciu centrálneho parku Tri studničky v obci Dravce, suma 960 €, dátum podpisu 09/2011

Zmluva o dielo_Ravinger.doc Stiahnuté: 273x | 19.10.2011

HES-COMGEO spol. s r. o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica

predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie na "Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní", suma 2.700 €, dátum podpisu 09/2011.

Zmluva o dielo_Auxt.doc Stiahnuté: 241x | 19.10.2011

Peter Korheľ, Dravce č.173, 053 14 Dravce

kúpna zmluva, dátum podpisu 19.10.2011

kúpna zmluva Korhel Peter.doc Stiahnuté: 347x | 19.10.2011

Stránka