Navigácia

Obsah

Všeobecne zaväzné nariadenia

VZN 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2012 Stiahnuté: 199x

VZN 5/2011 o vylepovaní plagátov Stiahnuté: 188x

VZN 4/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb Stiahnuté: 187x

VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 176x

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dravce o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia č. 2/2009 Stiahnuté: 79x

VZN 2/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2011 Stiahnuté: 201x

VZN 1/2010 o ochrane ovzdušia Stiahnuté: 198x

Dodatok č. 1 k VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 190x

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN č. 3 /2015 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Dravce Stiahnuté: 279x

Návrh VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Dravce Stiahnuté: 159x

Návrh VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dravce Stiahnuté: 156x

Návrh VZN č. 3/2014 o miesnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 162x

Návrh Dopnku č. 1/2014 Stiahnuté: 159x

Návrh VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dravce a miestnej časti Bukovinka Stiahnuté: 2012x

Návrh VZN o zrušení ZŠ a MŠ v Dravciach a zriadení ZŠ s MŠ v Dravciach Stiahnuté: 178x

Návrh VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne v Dravciach, centier voľného času na rok 2013 Stiahnuté: 169x

Návrh VZN č. 2/2013 o o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 170x

Stránka