Navigácia

Obsah

Všeobecne zaväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 216x

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DRAVCE č. 3/2016 Stiahnuté: 218x

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 4/2016 Stiahnuté: 195x

VZN 2/2016 ktorým sa mení a doplňa VZN č. 2/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy a šk.zariadenia Stiahnuté: 213x

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dravce Stiahnuté: 221x

Návrh VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dravce Stiahnuté: 204x

VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dravce Stiahnuté: 226x

VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Dravce Stiahnuté: 205x

VZN č. 3 /2015 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Dravce Stiahnuté: 223x

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dravce č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 258x

VZN č. 1/2014 obce Dravce ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dravce Stiahnuté: 193x

Doplnok č. 2/2014 k VZN č. 2/2013 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 202x

Doplnok č. 1/2014 k VZNo poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu v obci Dravce Stiahnuté: 187x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dravce o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 2/2013 Stiahnuté: 196x

VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne v Dravciach, centier voľného času na rok 2013 Stiahnuté: 193x

VZN 2/2012 o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne v Dravciach na rok 2012 Stiahnuté: 210x

VZN 3/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác Stiahnuté: 195x

VZN o miestnych daniach a miestnom popl.za komunálne odpady Stiahnuté: 194x

Dodatok č. 1 k VZN o poskytnutí opatrovateľstkej služby Stiahnuté: 179x

VZN 01/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu v obci Dravce Stiahnuté: 188x

Stránka