Navigácia

Obsah

Všeobecne zaväzné nariadenia

Návrh VZN č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v Dravciach Stiahnuté: 13x

VZN1 _2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2019 o financovaní ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ z rozpočtu obce Dravce Stiahnuté: 59x

VZN č. 2/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2014 o miestnych daniach a o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dravce Stiahnuté: 66x

Návrh VZN č.2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dravce Stiahnuté: 55x

Návrh VZN č. 1/2020 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Dravce Stiahnuté: 62x

VZN č.4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dravce Stiahnuté: 139x

VZN č. 3/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Dravce Stiahnuté: 137x

Návrh VZN č. 3/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Dravce Stiahnuté: 150x

Návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dravce Stiahnuté: 128x

VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 134x

Návrh VZN o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 117x

VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej kuchyni školskej jedálne pri materskej škole Stiahnuté: 181x

VZN 1/2018 ktorým vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko cintorín Dravce, cintorín Bukovinka Stiahnuté: 243x

VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 224x

VZN č. 3/2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dravce. Stiahnuté: 266x

VZN č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Dravce. Stiahnuté: 204x

Návrh VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 214x

Návrh VZN č. 3/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dravce Stiahnuté: 230x

Návrh VZN 2/2017 ktorým sa dopĺňa VZN 3/2015 o financovaní základných umeleckých, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Dravce Stiahnuté: 219x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dravce č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na území obce Dravce Stiahnuté: 224x

Stránka