Navigácia

Obsah

Voľba hlavného kontrolóra Obce Dravce

Typ: ostatné | náš tip
Obecné zastupiteľstvo obce Dravce vyhlasuje v zmysle § 18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení voľbu hlavného kontrolóra obce Dravce, ktorá sa uskutoční dňa 20.06.2019.

Výberové konanie hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo obce Dravce uznesením č. 7/2019

zo dňa 30.04.2019

  I.Vyhlasuje

v zmysle §18a ods. 2 a 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

voľbu hlavného kontrolóra obce Dravce,

ktorá sa uskutoční dňa 20.06.2019  na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dravciach.

II.Ustanovuje

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

 

 1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
  • minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.

    

 1. Náležitosti prihlášky :
  • meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, tel. kontakt,
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
  • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
  • profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
  • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve, podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    

 1. Ďalšie predpoklady :
  • prax vo verejnej a štátnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
  • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
  • užívateľské ovládanie počítača,
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

    

 1. Miesto, spôsob a termín doručenia prihlášok:
  • Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra doručí písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obecný úrad Dravce, 053 14  Dravce v termíne do 05.06.2019 do 10,00 hod.

   III.Určuje:

 

 1. Deň nástupu do práce:                                01.07.2019
 2. Pracovný pomer:                                         0,2 úväzku riadneho pracovného času
 3. Spôsob voľby hlavného kontrolóra:          tajným hlasovaním

 

 


Prílohy

Vytvorené: 6. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 5. 2019 13:22
Autor: Správce Webu