Navigácia

Obsah

Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Obce Dravce

Typ: ostatné
Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Obce Dravce

O B E C D R A V C E

Verejná vyhláška

o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie
obce Dravce

 


Obec Dravce ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len stavebný zákon), zabezpečuje obstarávanie a spracovanie návrhu územného plánu obce.
V zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje dotknutým právnickým a dotknutým fyzickým osobám prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie obce.

Verejné prerokovanie návrhu územného plánu s verejnosťou sa uskutoční dňa

02.10.2013 o 16.00 h

v zasadačke na Obecnom úrade Dravce.

Originál návrhu ÚPN Dravce je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Dravce v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h a v elektronickej podobe na internetovej stránke: http://www.dravce.ocu.sk/sk/index.php?ids=11
Podľa § 22 ods. 1 stavebného zákona vyzývame dotknuté právnické a dotknuté fyzické osoby a ostatnú verejnosť, aby svoje stanoviská k návrhu územnoplánovacej dokumentácie uplatnili do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.
Písomné stanoviská a pripomienky k návrhu môžete doručiť v určenej lehote na adresu: Obecný úrad Dravce, Dravce č. 27, 053 14 Dravce.

 

Ing. Elena Bašistová
starostka obce


Vyvesené dňa: 06.09.2013 Zvesené dňa:

...................................... ........................................
pečiatka, podpis pečiatka, podpis


Vytvorené: 6. 9. 2013
Posledná aktualizácia: 6. 9. 2013 00:00
Autor: