Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 6
posledná

Začiatok školského roka

2.septembra 2021 celý text

ostatné, náš tip | 1. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM VSE

Východoslovenská energetika a.s. oznamuje občanom, že dňa 01.05.2020 a 02.05.2020 budú pracovníci odpisovať stav elektromerov v obci Dravce a v Bukovinke. Prosíme občanov, aby sprístupnili prístup k elektromerom a zatvorili svojich psov. celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Novinky z našej obce do Vášho mobilu 1

Novinky z našej obce do Vášho mobilu

Vzhľadom k súčasnej situácii, viac ako inokedy, všetci potrebujeme aktuálne informácie. Obstarali sme pre Vás inteligentnú aplikáciu do mobilných telefónov a tabletov. Jedná sa o mobilnú aplikáciu V OBRAZE. Dúfame, že Vám táto aplikácia uľahčí orientáciu v aktuálnom dianí vo vašom okolí a ušetrí Vám čas. Táto služba je pre všetkých občanov zdarma.
celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
zápis

Zápis detí do ZŠ Dravce

rodičia vyplnia elektronickú prihlášku celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi- OZNAM

Ochrana pred požiarmi celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM PSK - zmena cestovných poriadkov autobusov

Od pondelka 23.3.2020 na území Prešovského kraja budú autobusy v prímestskej autobusovej doprave premávať v špeciálnom prázdninovom režime. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Zoznam nových preventívnych opatrení COVID - 19 1

Zoznam nových preventívnych opatrení COVID - 19

Vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia COVID-19 (koronavírus) v krajine mimoriadnu situáciu. Platí od štvrtka, 12.3.2020 od 6.00 h. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom na území SR. celý text

ostatné, náš tip | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM - OBMEDZENIE OSOBNÉHO KONTAKTU

Ako preventívne opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID 19 žiadame občanov o obmedzenie osobných návštev obecného úradu. Pokiaľ je to možné, využívajte telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu.
Ďakujeme za pochopenie.

celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva pre chodcov

ORPZ z hľadiska zachovávania bezpečnosti cestnej premávky s poukazom na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky t.j. chodcov celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dravce za rok 2019

Obec Dravce v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587 /2002 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dravce za rok 2019 je 12,65 %.

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je 24,00 €/t. celý text

ostatné | 27. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 42_KZ_19

dodatok ku kúpnej zmluve -predmetom je kolesový traktor John Deere 5090M celý text

ostatné | 21. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Zber odpadu 2020

rozpis zberu v roku 2020 celý text

ostatné, náš tip | 17. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do NR SR 2020

Obec Dravce zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou voličov s trvalým pobytom na území obce, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo územia Slovenskej republiky.

obec@obecdravce.sk
celý text

ostatné | 31. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Dravce v súlade so zákonom o odpadoch a všeobecne záväzným nariadením obce, zabezpečuje v našej obci zber veľkoobjemového odpadu, ktorý sa uskutoční od
29.10.2019 (do ich naplnenia)

Kontajnery budú pristavené :
• v obci Dravce -pri parku
• v obci Bukovinka -pri autobusovej zastávke
Do veľkoobjemového odpadu je možnosť dávať predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.
Do veľkoobjemového odpadu nepatrí odpad, ktorý je možné odovzdať podľa kalendára zvozu ako triedený separovaný odpad – plasty, papier, sklo, kovy, ďalej sem nepatrí komunálny odpad, nebezpečný odpad, ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy.
Prosíme občanov, aby rešpektovali uvedené pokyny.
celý text

ostatné | 29. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ O D V O L Á V A
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Levoča
od 11.07.2019, 14,00 hod.
celý text

ostatné | 12. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber elektroodpadu

16.07.2019 celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Oznamujeme Vám, že v našej obci sa bude konať kontrola
poprípade orez konárov ktoré okliesňujú elektrické vedenie. celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

vy hlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Levoča celý text

ostatné, náš tip | 9. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM cesta IBV Pod Hruškou

O Z N A M

Upozorňujeme obyvateľov IBV Pod Hruškou, že zajtra 21.05.2019 bude v čase od 7.30 h. do ukončenia prác na prepájaní kanalizácie uzatvorená cesta na IBV Pod Hruškou.
Preto žiadame vlastníkov nehnuteľností o spoluprácu a za pochopenie Vám ďakujeme.
celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o speňažení majektu podliehajúceho konkurzu

viď príloha celý text

ostatné | 10. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ/ka ZŠ Dravce

zverejnené 10.05.2019
bližšie informácie nájdete v prílohe celý text

ostatné, náš tip | 10. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ/ka MŠ Dravce

zverejnené 10.05.2019
bližšie informácie nájdete v prílohe celý text

ostatné, náš tip | 10. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Dravce v súlade so zákonom o odpadoch a všeobecne záväzným nariadením obce, zabezpečuje v našej obci zber veľkoobjemového odpadu, ktorý sa uskutoční od
09.mája 2019 (do ich naplnenia)

Kontajnery budú pristavené :
• v obci Dravce -pri parku
• v obci Bukovinka -pri autobusovej zastávke
Do veľkoobjemového odpadu je možnosť dávať predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.
Do veľkoobjemového odpadu nepatrí odpad, ktorý je možné odovzdať podľa kalendára zvozu ako triedený separovaný odpad – plasty, papier, sklo, kovy, ďalej sem nepatrí komunálny odpad, nebezpečný odpad, ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy.
Prosíme občanov, aby rešpektovali uvedené pokyny.
celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľba hlavného kontrolóra Obce Dravce

Obecné zastupiteľstvo obce Dravce vyhlasuje v zmysle § 18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení voľbu hlavného kontrolóra obce Dravce, ktorá sa uskutoční dňa 20.06.2019. celý text

ostatné, náš tip | 2. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber elektroodpadu

15.03.2019 celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z. za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov

Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z. za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Upozornenie o povinnosti k dani z nehnuteľnosti

Obec Dravce ako správca miestnych daní a poplatkov pripomína občanom našej obce, že podľa zákona o miestnych daniach je daňovník ktorému vznikla alebo zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností v priebehu roka 2018, povinný podať do 31. januára 2019 daňové priznanie k dani z nehnuteľností.
V lehote do 31. januára je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností aj daňovník , ktorý už podal priznanie k dani z nehnuteľností v predošlých rokoch avšak v roku 2018
• nadobudol alebo predal nehnuteľnosť,
• došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby alebo bytu,
• bolo mu vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie,
• nastali zmeny rozhodujúce pre správne určenie a vyrubenie dane
V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností .
Sadzby dane a poplatku správca dane na rok 2019 neupravoval a zostali v rovnakej výške ako milý rok.
Do pozornosti dáme povinnosť poplatníkov, ktorí si uplatňujú aj v roku 2019 oslobodenie od poplatku za komunálne odpady , že je potrebné predložiť potvrdenie vydané v roku 2019, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období v obci nezdržiavajú.
Platenie miestnych daní – splátky dane a poplatku pre rok 2019 sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa daň alebo poplatok vyrubuje.
Miestne dane môžete zaplatiť
• v hotovosti na obecnom úrade v stránkové dni
• bezhotovostným prevodom na účet obce
celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

USMERNENIE - postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

U chovateľov, ktorý chovajú hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone a viac ako 1ks ošípanej pre vlastnú spotrebu platí, že sú povinný mať zaregistrovanú farmu a všetky zvieratá chované na farme musia byť označené a nahlásené do CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat) v Žiline.

Pre registráciu takýchto fariem, musí prísť chovateľ osobne na RVPS v Poprade, kde predloží, alebo vyplní Žiadosť o registráciu farmy spolu s jej prílohami (doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat (list vlastníctva) + vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat) a kde mu budú vygenerované súradnice, ktoré musia byť zapísané v registračnom tlačive, ktoré môže byť následne potvrdené inšpektorom RVPS v Poprade.

POZOR!

Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“).

Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o elektronickej adrese na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Dravce v súlade s ustanovením § 102 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, ktorá je

obec@obecdravce.sk

V Dravciach dňa 30.1.2019

celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

kalendár zberu odpadu v roku 2019

zber odpadu : komunálneho odpadu, plast, kov, VKM, sklo celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Obecný úrad v Dravciach bude od 21.12.2018 do 02.01.2019 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 6
posledná