Navigácia

Obsah

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

 

Na základe § 10, ods. 4 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a internej smernice obce č. 2/2019 o vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti (ďalej len „smernica“) obec Dravce zverejňuje nasledujúce informácie:

 1. Oznámením sa podľa § 2 písm. b) zákona č. 54/2019 Z. z. rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
 2. Oznamovateľ protispoločenskej činnosti je fyzická osoba, ktorej zamestnávateľom je
 • Obec Dravce, Dravce č. 27
 • Materská škola, Dravce č. 73

a ktorá v dobrej viere urobí oznámenie podľa ods. 1.

 1. Označenie zodpovednej osoby:             Ing. Eva Bajtošová, hlavná kontrolórka obce
 2. Oznámenie  možno podať písomne alebo ústne do úradného záznamu.
 3. Písomné oznámenie  možno podať:
 1. poštou na adresu obecného úradu s. č. 27, 053 14  Dravce s uvedením do rúk hlavného kontrolóra obce – neotvárať,
 2. osobne v podateľni obecného úradu v  uzatvorenej obálke s uvedením do rúk hlavného kontrolóra obce – neotvárať,
 3. osobne  hlavnému kontrolórovi, na adrese s. č. 27, 053 14  Dravce
 4. elektronicky na e-mailovú adresu kontrolor.dravce@gmail.com .
 1. Spôsobom podávania podnetov, ktorý je prístupný 24 hodín denne je elektronické oznámenie emailom.

 

Možnosť ohlasovať protispoločenskú činnosť priamo prokuratúre týmto nie je dotknutá.